Synit Venom

Synit Venom

Venom   V150FT           Length: 5'2"         Line Wt: PE 1.5 - 3        Jig Wt: 100 - 200 Grams        SGD $260.00
Venom   V250FT           Length: 5'2"         Line Wt:   PE 3 - 5         Jig Wt: 100 - 300 Grams        SGD $329.00
Venom   V350FT           Length: 5'2"         Line Wt:   PE 4 - 6         Jig Wt: 200 - 400 Grams        SGD $000.00
Venom   V450FT           Length: 5'2"         Line Wt:   PE 6 - 8         Jig Wt:        -        Grams        SGD $329.00
Venom   V550                Length: 4'8"         Line Wt:   PE 6 - 8         Jig Wt: 400 - 600 Grams        SGD $000.00
Venom   V550FT           Length: 6'0"         Line Wt:   PE 6 - 8         Jig Wt: 250 - 600 Grams        SGD $356.00